مناقصه ها

تعداد موارد یافت شده : 1336

مناقصه اجرای خدمات درایو تست کشوری به شماره 03-990805

  • event_busy تاریخ شروع: 99/08/07
  • event_available 99/08/18

مناقصه خرید PDU مرکز داده تهران به شماره 01-990805

  • event_busy تاریخ شروع: 99/08/07
  • event_available 99/08/18