مناقصه ها

تعداد موارد یافت شده : 1103

مناقصه عام دو مرحله ای خرید تجهیزات PDU

  • event_busy تاریخ شروع: 99/03/08
  • event_available 99/03/17

** تمدید زمان** مناقصه خرید تجهیزات سیویل - فاز 8

  • event_busy تاریخ شروع: 99/02/30
  • event_available 99/03/03