اجرای پروژه ITS

اجرای پروژه ITS

شرکت "نقش اول كيفيت" سابقه اجرای پروژه هوشمند سازی شهری و اجرای پروژه ITS وزارت راه و شهرسازی 

شرکت "نقش اول كيفيت" سابقه اجرای پروژه هوشمند سازی شهری و اجرای پروژه ITS وزارت راه و شهرسازی به منظور برقراری ارتباط بی سیم دوربین های نظارت تصویری مستقر در جاده های کشور را در پرونده کاری خود دارد.