" تمدید اعتبار مجوز فعالیت شرکت نقش اول کیفیت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای "

  • event 99/04/17
  • person دفتر روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت
با توجه به عملکرد مطلوب شرکت نقش اول کیفیت و پیگیری مستمر همکاران معاونت بازاریابی و فروش، مجوز فعالیت این شرکت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور تمدید و امکان درج این عنوان در رزومه های ارسالی برای حضور در مناقصات مرتبط مهیا شد.

با توجه به عملکرد مطلوب شرکت نقش اول کیفیت و پیگیری مستمر همکاران معاونت بازاریابی و فروش، مجوز فعالیت این شرکت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور تمدید و امکان درج این عنوان در رزومه های ارسالی برای حضور در مناقصات مرتبط مهیا شد.