" ارتقاء به عالی ترین رتبه در چهار گرایش شورای عالی انفورماتیک توسط شرکت نقش اول کیفیت "

  • event 98/04/30
  • person دفتر روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت
با استناد به آیین نامه احراز صلاحیت و رتبه بندی شرکت های انفورماتیکی، شرکت نقش اول کیفیت موفق به ارتقاء رتبه در چهار گرایش و اخذ رتبه در دو گرایش دیگر شورای عالی انفورماتیک گردید.

با استناد به آیین نامه احراز صلاحیت و رتبه بندی شرکت های انفورماتیکی، شرکت نقش اول کیفیت موفق به ارتقاء رتبه در چهار گرایش و اخذ رتبه در دو گرایش دیگر شورای عالی انفورماتیک گردید.

 
پس از اخذ مرحله اول کسب رتبه و با توجه به بررسی و ارزیابی های صورت گرفته توسط نمایندگان شورای عالی انفورماتیک، شرکت نقش اول کیفیت موفق به ارتقاء رتبه در چهارگرایش شامل رتبه های یک گرایش های شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی به عنوان اصلی ترین موضوع فعالیت شرکت و مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین ارتقاء رتبه دو برای گرایش های ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای پایه، سیستم ، ابزارها و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات شده است.
 

از مزایا و ویژگی های این ارتقاء و رتبه بندی جدید ضمن ارتقاء برندینگ و شهرت شرکت نقش اول کیفیت در میان شرکت های ارائه دهنده خدمات انفورماتیکی می توان به امکان حضور در مناقصات متعدد و مرتبط با موضوع فعالیت در گرایش و رشته ها از تاریخ اخذ گواهی رتبه ها، اشاره نمود.

شورای عالی انفورماتیک به عنوان مجری آیین‌نامه احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی با شاخص های همچون تعداد قراردادهای مرتبط ، میزان درآمد در هر حوزه، ارائه اظهار نامه های مالیاتی، ارائه مدارک تحصیلی مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات کارکنان شرکت و چندین شاخص مهم دیگر، شرکت نقش اول کیفیت را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.

گفتنی است رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک در واقع یک تقسیم ‌بندی کمی و کیفی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می باشد که در احراز صلاحیت شرکت‌ها در تمامی پروژه‌های کامپیوتری از طریق شورای عالی انفورماتیک کشور یا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای شرکت های انفورماتیکی صادر می گردد.
 

در پایان لازم به ذکر است، کسب موفقیت مذکور پس از تلاش و پیگیری های مستمر همکاران معاونت بازاریابی و فروش و دیگر تیم های همراه حاصل شده است.