استعلامات

تعداد موارد یافت شده : 185

استعلام قیمت دو مرحله ای اجرای خدمات نگهداری و بهسازی مرکز مشهد

 • event_available تاریخ شروع: 99/03/10
 • event_busy تاریخ اتمام: 99/03/17

استعلام قیمت خرید Fortinet FortiWeb - به شماره 04-990307

 • event_available تاریخ شروع: 99/03/10
 • event_busy تاریخ اتمام: 99/03/19

** تمدید زمان** استعلام قیمت دو مرحله ای اجرای خدمات نصب BSC RNC

 • event_available تاریخ شروع: 99/03/07
 • event_busy تاریخ اتمام: 99/03/13

استعلام 2 مرحله ای اجرای خدمات BS Integration 2G+3G+4G (منطقه نوکیا)

 • event_available تاریخ شروع: 99/03/06
 • event_busy تاریخ اتمام: 99/03/13

**تمدید زمان** استعلام قیمت دو مرحله ای خرید لیبل تجهیزات

 • event_available تاریخ شروع: 99/03/06
 • event_busy تاریخ اتمام: 99/03/11

استعلام قیمت دو مرحله ای اجرای خدمات نصب BSC RNC

 • event_available تاریخ شروع: 99/02/30
 • event_busy تاریخ اتمام: 99/03/07

استعلام قیمت دو مرحله ای خرید پچکورد فیبر

 • event_available تاریخ شروع: 99/02/28
 • event_busy تاریخ اتمام: 99/02/31