استعلامات

تعداد موارد یافت شده : 59

استعلام قیمت خرید دو مرحله ای SFP

  • event_available تاریخ شروع: 98/11/30
  • event_busy تاریخ اتمام: 98/12/06

استعلام اجرای خدمات نگهداری سیستم اعلام و اطفاء حریق مراکز تهران

  • event_available تاریخ شروع: 98/11/30
  • event_busy تاریخ اتمام: 98/12/07

الحاقیه زمانی - استعلام قیمت خرید Cisco Access Point- به شماره 02-981119

  • event_available تاریخ شروع: 98/11/28
  • event_busy تاریخ اتمام: 98/12/05

** تمدید زمان** استعلام دو مرحله ای تهیه طرح تعویض ترانسفورماتور مراکز

  • event_available تاریخ شروع: 98/11/28
  • event_busy تاریخ اتمام: 98/11/30

الحاقیه استعلام قیمت خرید IP Camera به شماره 01-981119- تغییر مدل و تمدید زمان

  • event_available تاریخ شروع: 98/11/26
  • event_busy تاریخ اتمام: 98/11/30