همکاری با ناک

فرم همکاری با ما

اطلاعات فردی

اطلاعات خانوادگی

Please fill out your Mother, Father, Sister, Brother and spouse information
add_circle

اطلاعات تحصیلی

add_circle

سوابق کاری

add_circle

زبان های خارجی

English language is mandatory
add_circle

نرم افزار

add_circle

دوره های آموزشی

add_circle

معرف

if you have any acquaintances or friends in NAK company, please mention below. If not please mention a reference out of company
add_circle

شرایط کلی

Do you have any friend or relatives in NAK? IF yes should mention name and relationship

CV

max file size : 2 MB

تعهد

اینجانب تائید می نمایم که در صحت کامل، اطلاعات مندرج در این فرم صحیح، دقیق و کامل می باشد و مسئوليت هرگونه زيان ناشي از عدم ارائه اطلاعات صحيح را ميپذيرم. در صورت اثبات خلاف اظهارات، شركت اختيار لغو جذب یا قطع يك طرفه همكاري را خواهد داشت.