خدمات ایمنی و بهداشت صنعتی در صنعت مخابرات

خدمات ایمنی و بهداشت صنعتی در صنعت مخابرات

شرح ایمنی و بهداشت صنعتی در صنعت مخابرات

خدمات ایمنی و بهداشت صنعتی در صنعت مخابرات

توانمندیهای واحد HSE شرکت نقش اول کیفیت  به شرح ذیل می باشد:

  • استقرار سیستم مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست در تمامی صنایع
  • آموزش های HSE در حوزه صنعت تلکام(پروژه های نصب و نگهداری)
  • انجام پروژه پرتوسنجی در تمامی باندها و فرکانسها در حوزه ارتباطات سیار و میدان های مغناطیسی