با توجه به چشم انداز شرکت نقش اول کیفیت برای تبدیل شدن به یک شرکت در کلاس جهانی و همچنین در راستای اجرای ماموریت محوله از سوی سهامداران، اين شركت اقدام به بررسی فرصتهای موجود در سطح منطقه و جهان نموده که پس از مطالعه فرصتهای مختلف ، پروژه فیبر رسانی در کشور فیلیپین انتخاب گردید.

سرویس های ارائه شده