خدمات

سرویس های مدیریت شده

سرویس های مدیریت شده شامل مسئولیت های مدیریت شده روزانه شرکت می باشد که بعنوان متدهای استراتژیک برای بهبود عملکرد و کاهش هزینه بکار می روند.این استراتژیها شامل پشتیبانی تولید و فعالیت های مربوط به ساخت و نگهداری چرخه ی حیات محصول می باشد.

NAK services
  • رول آت هسته ی شبکه
  • سرویس های رول آت RAN
  • عملیات شبکه
  • مدیریت اجرایی شبکه
  • ارتقا هسته و رادیو
  • برنامه ریزی رادیو
  • برنامه ریزی انتقال
  • مدیریت اجرایی سایت
  • بهینه سازی و اصلاح شبکه