our-values

پیکربندی سایت

در این ابزار: دستورات پیکربندی در BSC ها اجرا می شود و خروجی آنها فایل های متنی خواهد بود. هر دستور نمایانگر اطلاعات خاصی برای سایت که در BSC تعریف شده می باشد. این ابزار قابلیت تحلیل فایل متنی را دارا می باشد و اطلاعات بدست آمده از تحلیل را پایگاه داده ذخیره می نماید، علاوه بر این بهترین پیکربندی سایت را مشخص می نماید.بنابراین این ابزار، اطلاعات درست و جامعی از قبیل تعداد سایت ها در شبکه، تعداد TG, تعداد RBLT، تعداد TRX، فرکانس، نوع سایت و اطلاعات ضروری دیگر را تولید می نماید.این ابزار قابلیت ردیابی تغییرات شبکه و نامگذاری تناقض ها و تعاریف را دارا می باشد.