فرایند همکاری

ارزش های ما قطب نمای ما برای یافتن مسیر درست می باشد. ما به اصول و مسئولیت پذیری در قبال تعهدات خود پایبندیم.اصول و سیاست های ما، هدایتگر ساز و کار شرکت در تعامل با همکاران، مشتریان و شرکت ها می باشد. ما تلاش می کنیم تا کارآمد ترین و بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه نماییم. برای تحقق این مهم تمام انرژی خود را صرف ارائه خدمات مناسب و جلب رضایتمندی مشتریان می نماییم. برای تحقق بهترین عملکرد در ارائه خدمات و تولیدات و اطمینان از صحت شرایط کاری، شرکت ناک قبل از همکاری با پیکانکاران شرایط همکاری آنها را از جنبه های مالی، تجاری و فنی مورد ارزیابی قرار می دهد.شرکت ناک در راستای جلب رضایتمندی مشتریان 7 استراتژی را هنگام ارزیابی امکان همکاری پیمانکاران جدید، به شرح ذیل، مد نظر قرار می دهد :
1- تشخیص و تحقیق کامل درباره ی گروه مصرف
2- بررسی بازار عرضه: شناسایی پتانسیل پیمانکاران بین المللی و داخلی . بررسی هزینه ی اجزای محصول یا سرویس و بررسی شرایط پیمانکار.
3- توسعه استراتژی: تصمیم گیری در انتخاب چگونگی خرید با کمترین ریسک و هزینه
4- انتخاب فرایند همکاری: ارسال یک درخواست برای دریافت فرایند پیشنهادی جهت شرکت در مناقصه.فرایند پیشنهاد شامل تعیین مشخصات محصول یا سرویس، نیازمندیهای سرویس یا خدمات، شکست هزینه و بررسی شرایط و اصطلاحات قانونی و مالی می باشد.
5- مذاکره و انتخاب پیمانکار: مرحله ی نهایی انتخاب توسط گروه متخصص برای این کار در شرکت و طی فرایند تصویب انجام می گردد.
6- پیاده سازی و ادغام: اعلام پیمانکار برگزیده در پیاده سازی فرایند.
7- نتایج بررسی رعایت شاخص ها: ارزیابی و شاخص گذاری وضعیت جاری محصول یا سرویس، کنترل نتایج و اطمینان از حصول نتایج مورد انتظار.

لطفا برای دریافت دستورالعمل های ارزیابی پیمانکاران بر روی پیوند های زیر کلیک نمایید:
1- دستورالعمل مالی- بازرگانی
2- دستورالعمل های ارزیابی فنی
3- دستورالعمل و راهنمای تهیه مستندات ارزیابی

اعلانات
الحاقیه شماره 2 مناقصه خرید تجهیزات رادیویی سامانه های جاده ای کشور
الحاقیه شماره 3 مناقصه خرید تجهیزات رادیویی سامانه های جاده ای کشور
دستورالعمل تهیه مستندات ارزیابی و احراز صلاحیت پیمانکاران (GU16-01-01)
فرم ارزیابی مالی بازرگانی پیمانکاران (FO16-05-01)

our-values

راهبردها و شرایط همکاری

جهت حصول اطمینان از دریافت نتایج مورد انتظار در خصوص تحویل به موقع محصولات و یا خدمات، تمام پیمانکاران می بایست موارد مورد انتظار در فرایند ارزیابی شرکت ناک را برآورده نمایند تا اطمینان حاصل شود که آنها از نقطه نظر مالی/تجاری و فنی با موارد مورد نظر شرکت ناک تطابق دارند.

our-values