Strategic Foundation

ماموریت شرکت نقش اوّل کیفیت

Our Mission
شرکت ناک، سرویس های مدیریت شده مخابراتی را در کلاس جهانی به مشتریان و سهامداران عرضه می نماید.

شرایط اقتصادی و نیازهای بازار، اپراتورهای شبکه های مخابراتی را ملزم به بازنگری در مدل های کاریشان می نماید. در گذشته شرکت های مخابراتی تمرکز خود را بر روی سرویس های شبکه ای قرار می دادند در حالیکه نگرش جدید تاکید بر ارزش افزوده، محتوای مشتری محور و خدمات و راه حل ها استوار است. توجه به این نگرش های جدید اپراتورها را قادر می سازد تا با ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان، درآمد مناسبی کسب نمایند.

چشم انداز شرکت نقش اوّل کیفیت

Our Vision
بهترین شرکت سرویس های مدیریت شده مخابراتی در کلاس جهانی، تولید ارزش از طریق خلاقیت و نوآوری و ارائه بهترین خدمات به مشتری

ارزش های ما قطب نمای ما برای یافتن مسیر درست می باشد. ما به اصول و مسئولیت پذیری در قبال تعهدات خود پایبندیم.اصول و سیاست های ما، هدایتگر ساز و کار شرکت در تعامل با همکاران، مشتریان و شرکت ها می باشد.

ارزش های شرکت نقش اوّل کیفیت

Our Values
مشتری مداری، چالاکی، مسئولیت پذیری، اعتماد، کار گروهی و ممتازی

ارزش های ما قطب نمای ما برای یافتن مسیر درست می باشد. ما به اصول و مسئولیت پذیری در قبال تعهدات خود پایبندیم.اصول و سیاست های ما، هدایتگر ساز و کار شرکت در تعامل با همکاران، مشتریان و شرکت ها می باشد.